Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Porozumienie z MON

W czwartek 27 lipca 2005 r. w siedzibie MON podpisano Porozumienie o współpracy między resortem ON a Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Dokument parafował w imieniu MON podsekretarz stanu Maciej Górski, w imieniu Klubu VM Porozumienie podpisał wiceprezes w st. spocz. Zygmunt Łabędzki.

 xcxcx

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i KLUBEM KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI zawarte w Warszawie w dniu 27 lipca 2005 roku

 

 

W uznaniu dla wojennych zasług dla Polski Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz krzewienia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej cnót żołnierskich, takich jak odwaga, męstwo i honor, utrwalania w pamięci narodowej chwalebnych tradycji oręża polskiego, a także potrzebę wychowania młodych pokoleń Polaków w duchu współodpowiedzialności za Ojczyznę i bezpieczeństwo międzynarodowe, Minister Obrony Narodowej, nawiązując do tradycji współpracy Kawalerów Virtuti Militari z Wojskiem Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej i dając wyraz szczególnej troski o los bohaterów wojennych, zawiera z Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108787, reprezentowanym przez prezesa Stefana Bałuka oraz wiceprezesa Zygmunta Łabędzkiego, porozumienie następującej treści: 

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem obrony narodowej oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, zwany dalej Stowarzyszeniem, będą współpracować ze sobą w celu: 

  1. kultywowania chwalebnych tradycji oręża polskiego;
  2. kształtowania wśród żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej postaw waleczności, odwagi, ofiarności i uczciwości żołnierskiej oraz budowania więzi międzypokoleniowych z uczestnikami walk o wolność ojczyzny;
  3. wychowania patriotycznego młodzieży w duchu wypełniania powinności obywatelskich wobec przeszłych i przyszłych pokoleń;
  4. budzenia społecznej wrażliwości na los weteranów walk o niepodległość Polski;
  5. otoczenia opieką weteranów walk o Polskę, a wśród nich nielicznej już grupy bohaterów - Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

  1. prowadzenia statutowej działalności we współdziałaniu z Ministerstwem Obrony Narodowej i Dowództwem Garnizonu Warszawa;
  2. wydawania biuletynu oraz zeszytów historycznych;
  3. współdziałania z jednostkami wojskowymi, szczególnie z jednostkami odznaczonymi Orderem Wojennym Virtuti Militari, w zakresie kultywowania tradycji bojowych Wojska Polskiego;
  4. uczestniczenia w uroczystościach wojskowych i państwowych;
  5. współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi – w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej – w zakresie patriotycznego wychowania społeczeństwa w duchu tradycji Wojska Polskiego i Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Stowarzyszeniu pomocy w działalności statutowej służącej obronności państwa poprzez:

1) udostępnianie – w miarę posiadanych możliwości – nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

a)  bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszenia oraz przedsięwzięć określonych w planie, o którym mowa w § 5,

b)  Stowarzyszenie ponosi wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia lub refunduje te wydatki jednostce wojskowej,

c)  Stowarzyszenie pokrywa z własnych środków wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu;

2) doradztwo i pomoc organizacyjną, udzielaną w szczególności przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Dowództwo Garnizonu Warszawa, wojewódzkie sztaby wojskowe oraz wojskowe komendy uzupełnień.

 

§ 4. Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari korzystają z prawa do szczególnej opieki ze strony resortu obrony narodowej, w tym:

1)  prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej – na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);

2)  prawa do korzystania z wojskowych ośrodków wypoczynkowych na  warunkach przyznanych środowisku wojskowemu decyzją Nr 153/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie działalności wypoczynkowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 77);

3)  prawa do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych –  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1367);

4)  zmarły Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari ma prawo do pogrzebu z zachowaniem ceremoniału wojskowego i z wojskową asystą honorową – zgodnie z decyzją Nr 83/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.061995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Ceremoniału wojskowego";

5)  prawa do opieki w domu emeryta wojskowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 51 z  poźn.zm.) dla osób uprawnionych, wskazanych w tym rozporządzeniu;

6)  szczególnego honorowania w czasie uroczystości wojskowych.

§ 5. Stowarzyszenie i upoważniona komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej będą uzgadniać do dnia 30 czerwca każdego roku plan wspólnych przedsięwzięć na rzecz obronności na następny rok kalendarzowy oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów współdziałania.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków dla budżetu resortu obrony narodowej. 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 8. Strony porozumienia będą wzajemnie informować się o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację porozumienia. 

§ 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

W imieniu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari: 

Prezes

(-) Stefan BAŁUK

 

Wiceprezes

(-) Zygmunt ŁABĘDZKI 

 

Z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

 

Podsekretarz Stanu

w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

 

(-) Maciej GÓRSKI